Zarejestruj się
zapomniałem hasła

ostatnia aktualizacja: 29.10.2009

Regulamin serwisu

UWAGA!!

W chwili obecnej program "BigSponsor" jest aktywny tylko w formie "testu" .

Oferty sponsoringu są ofertami przykładowymi.

Wszystkie osoby, które przetestują nasz program  zakwalifikowane zostaną do grupy VIP-użytkowników programu

Przetestuj nasz program.

Zapraszamy!

I WSTĘP
 
 
 
 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z internetowego serwisu www.bigsponsor.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki użytkowników serwisu.
 2. Administratorem serwisu BigSponsor na terenie Polski jest Serwis Internetowy BigSponsor.pl – reprezentant Big Sponsor Fundation, właściciela praw autorskich do serwisu.
 
 
II DEFINICJE
 
 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 • Administrator - zarządzający serwisem BigSponsor.pl
 • Serwis –materiały pisemne, wizualne i dźwiękowe zawarte na stronach www. bigsponsor.pl
 • Internauta - osoba przeglądająca zawartość serwisu
 • Użytkownik– zarejestrowany w serwisie internauta
 • Sponsor– osoba fizyczna, dowolna firma producent usług i dóbr konsumpcyjnych.
 • Sponsorowany- użytkownik serwisu, który pozyskał Sponsora do realizacji swoich zamierzeń.
 • Oferta sponsoringu świadczenie sponsora na rzecz sponsorowanego w formie gotówkowej, rzeczowej lub mieszanej
 
 
 
III POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
 1. Celem serwisu BigSponsor jest pozyskanie Sponsorów gotowych wspierać finansowo i rzeczowo Użytkowników w zakresie aktualnie zadeklarowanych Ofert sponsoringu.
 2. Sponsorami serwisu na zasadzie świadczeń wzajemnych są znani światowi i lokalni producenci usług i dóbr konsumpcyjnych.
 3. Warunkiem koniecznym udziału w serwisie jest zarejestrowanie się Internauty.
 4. Zarejestrowanie do serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu w całości. Użytkownik serwisu zobowiązuje się do przestrzegania, określonych w nim zasad, jak również potwierdza iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do korzystania z jego zasobów.
 5. Oferta sponsoringuzrealizowana zostanie w oparciu o umowę w zakresie świadczeń wzajemnych zawarta pomiędzy Sponsorem a Sponsorowanym.
 
 
 
 
IV WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE
 
 
 1. Użytkownikami serwisu mogą zostać osoby fizyczne na stałe zamieszkałe na terytorium Polski, które ukończyły 15 rok życia.
 2. Każdy Internauta po zarejestrowaniu, zalogowaniu się uzyskuje nieograniczony dostęp do treści i informacji zawartych w serwisie.
 3. Internauta, który na stronie www poprzez aplikację zgłoszeniową wypełni interaktywny formularz „rejestracja” zostaje pełnoprawnym Użytkownikiem Serwisu.
 4. Użytkownik w każdej chwili może dokonać weryfikacji danych zgłoszeniowych za pośrednictwem aplikacji „moje dane"
 5. Użytkownik ma prawo ubiegać się o Ofertę sponsoringu  logując się do serwisu.
 6. Użytkownik ma prawo ubiegać się o każdą Ofertę sponsoringu skierowaną do grupy osób o profilu grupy docelowej określonej przez danego Sponsora.
 7. Użytkownik rejestrujac się do serwisu, wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora poczty mailowej
 
 
V RELACJE SPONSOR-SPONSOROWANY
 
 
 1. Sponsor w zamian za promocję i reklamę w Serwisie przeznacza w formie Oferty sponsoringu wartość rzeczową, pieniężną lub mieszaną wynikającą z umowy o świadczeniu wzajemnym zawartą z Administratorem.
 2. Z uwagi na przepisy podatkowe korzystne dla Sponsora jedynym dysponentem Ofert sponsoringu w serwisie jest tylko i wyłącznie Administrator jako strona umowy o świadczeniu wzajemnym.
 3. Z uwagi na to iż każda Oferta sponsoringu skierowana do Sponsorowanego musi zawierać wzajemność zobowiązań to Użytkownik jako potencjalny Sponsorowany poprzez rejestrację w serwisie spełnia wymogi wynikające z treści umowy o wzajemnych świadczeniach w stosunku do Administratora.
 4. Umowa z Administratorem o świadczeniach wzajemnych podpisana zostanie tylko i wyłącznie z osobą Sponsorowaną.
 5. Administrator na stronach www promuje i przedstawia pełną Ofertę sponsoringu skierowana bezpośrednio do Użytkowników serwisu.
 6. Użytkownik z aktualnie dostępnych na stronach www Ofert sponsoringu wybiera dowolną ofertę i poprzez link "wyślij do sponsora"" deklaruje wolę jej pozyskania.
 7. Użytkownik ubiega się o dowolną Ofertę sponsoringu skierowaną tylko i wyłącznie do jego profilu osobowego określonego w formularzu rejestracyjnym.
 8. Administrator lub Sponsor z pośród Użytkowników deklarujących chęć pozyskania danej oferty wg selektywnego z góry określonego klucza wybiera osoby Sponsorowane.
 9. Sponsorowany o przyznaniu Oferty sponsoringu poinformowany zostanie tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektroniczne.
 10. Sponsor, Administrator  bez podania przyczyn ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją Ofertę sponsoringu.
 
VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ – PRAWA I OBOWIAZKI ADMINISTRATORA
 
 
 1. Administrator dokłada należytej staranności, aby serwis i wszelkie usługi w nim oferowane działały w sposób ciągły i poprawny.
 2. Administrator ma wyłączne prawo do ustalania zawartości Serwisu w szczególności do zmian, modyfikacji i usunięcia treści, publikowaniu tylko niektórych komentarzy zgodnych z tematyką Serwisu i Regulaminem.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa za treść przekazywane i publikowane na łamach serwisu, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność informacji i danych, w szczególności komentarzy nadesłanych przez Użytkowników pomimo ich redagowaniu i moderowaniu.
 4. Administrator nie odpowiada za żadne zaistniałe i nie zaistniałe zdarzenia pomiędzy Użytkownikami i Sponsorami i to z jakichkolwiek przyczyn.
 5. Administrator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych przez Sponsorów – Ofert sponsoringu.
 6. Administrator nie jest odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek zobowiązań w relacjach Sponsor-Użytkownik, na które to działania i decyzje ni miał bezpośredniego wpływu.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie zdjęć z Serwisu przez osoby trzecie i umieszczanie ich w innych serwisach www lub wykorzystywanie w inny sposób, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działań osób trzecich.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego wyłączenia czasowego Serwisu celem jego modernizacji, przeprowadzenia konserwacji i podniesienia jakości usług przez niego oferowanych.
 10. Administrator nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane jakimikolwiek czynnikami. W szczególności należą do nich: zdarzenia losowe, przerwy w dostawie usług technicznych niezbędnych do prawidłowego działania Serwisu problemy techniczne wynikające z konserwacji sprzętu, zmiany konfiguracji lub wprowadzenia nowych funkcji Serwisu.
 
 
 
 
VI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
 1. Dane osobowe Użytkowników serwisu są gromadzone tylko i wyłącznie dla celów określonych w niniejszej umowie. Dane te nie będą przetwarzane i przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 2. Wszelkie materiały wizualne, tekstowe, dźwiękowe przesłane przez Użytkowników na dowolnych nośnikach stają się własnością Administratora.
 3. Przed wydaniem Ofert sponsoringu osobom Sponsorowanym Administrator zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji danych wskazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz zgodności jego profilu z grupą docelową do której skierowana została dana Oferta sponsoringu. W przypadku niezgodności tych danych Administrator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Sponsorowanego, a pozyskaną przez niego Ofertę sponsoringu przekaże na rzecz Funduszu Charytatywnego "BigSponsor Fundation". Nieuczciwy Użytkownik serwisu na stałe usunięty zostanie z programu.
 4. Sponsorowany,który pocztą elektroniczną powiadomiony zostanie o pozyskaniu Oferty sponsoringu w terminie 14 dni ma obowiązek potwierdzić swoją tożsamość. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zostaną potwierdzone dane osobowe Sponsorowanego zawarte w formularzu rejestracyjnym to Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zobowiązania. W tym wypadku Oferta sponsoringu przekazana zostanie na rzecz Funduszu Charytatywnego "BigSponsor Fundation"
 5. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności działania Serwisu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Użytkownikowi.
 6. Pisemna reklamacja przesłana w formie poczty elektronicznej powinna zawierać dokładne dane osobowe Użytkownika jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 7. O wyniku reklamacji Użytkownik powiadomiony zostanie pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu jak również zmiany formuły działania Serwisu, bez konieczności uzasadniania takiej zmiany.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Administratora, na stronach internetowych serwisu.
 10. Z uwagi na formę działalności Serwisu aby przeciwdziałać niekontrolowanemu osobistemu nachodzeniu naszej firmy przez osoby indywidualnie poszukujące finansowego wsparcia Administrator zastrzega sobie utajnienie adresu oraz łączy telekomunikacyjnych. Dane adresowe udostępnione zostaną zainteresowanym po uprzednim zgłoszeniu za pośrednictwem poczt mailowej info@bigsponsor.pl.